Błąd lekarski a przedawnienie – do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie
Prawo karne

Błąd lekarski a przedawnienie – do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie

Błąd lekarski według polskiego prawa jest to zawinione postępowanie, lub działanie ale także zaniechanie, którego dopuścili się w stosunku do pacjenta:

 • lekarze
 • lekarze dentyści
 • pielęgniarki
 • położne
 • ratownicy medyczni
 • farmaceuci
 • lub inne osoby wykonujące zawód medyczny

  Działanie tych osób było sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną powodując u pacjenta szkodę w postaci: uszkodzenia ciała, zakażenia, utraty zdrowia czy śmierci.

  Najczęściej spotykane błędy lekarskie to:

 • błąd w diagnozie -zaniechanie zlecenia ważnych badań diagnostycznych lub
 • błędna interpretacja wyników badań
 • błąd w terapii – zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm terapii
 • błąd w wykonaniu – nieprawidłowa realizacja prawidłowo zleconej procedury medycznej
 • błąd w organizacji – nieprawidłowa organizacja procesu leczenia występująca w placówce medycznej

  Kiedy mówimy o błędzie lekarskim?

  Aby błąd lekarski doprowadził ostatecznie do wypłaty odszkodowania dla osoby poszkodowanej muszą wystąpić określone okoliczności:

 • postępowanie osoby odpowiedzialnej za błąd lekarski musi być niezgodne z zasadami wiedzy medycznej, a cały ciężar udowodnienia prawdziwości tego faktu spoczywa na poszkodowanym lub otoczeniu poszkodowanego
 • skutkiem tego postępowania musi być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia i ponownie, musi to udowodnić poszkodowany lub jego otoczenie
 • musi zostać udowodniony bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta i ostatecznie błędu lekarskiego
 • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną, w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa

  Błąd lekarski a przedawnienie

  O błędach lekarskich mówi Kodeks Cywilny w art. 442. Zgodnie z nim błąd lekarski przedawnieniu ulega po trzech latach od momentu, w których pacjent dowiedział się o jego powstaniu. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym błąd lekarski de facto wystąpił. Inaczej się dzieje, gdy błąd lekarski wystąpił w wyniku przestępstwa, wówczas termin przedawnienia zostaje wydłużony do 20 lat.

  Jeżeli błąd lekarski dotyczył osoby niepełnoletniej przedawnienie nie może wystąpić wcześniej niż dwa lata po uzyskaniu przez pacjenta pełnoletności.

  Gdy powstaje błąd lekarski

  Jeżeli pacjent przypuszcza, że w trakcie leczenia wystąpił błąd lekarski powinien dobrze przygotować się do procesu dochodzenia odszkodowania za błąd lekarski. Przede wszystkim należy zgromadzić wszelką dokumentację medyczną dot. leczenia, czyli wszystkie wyniki badań, raporty o zastosowaniu procedur medycznych, dokumentację pobytu w szpitalu czy innej placówce medycznej. Każdy pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną i uzyskanie z danej placówki medycznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oznacza to, że każda placówka medyczna musi wydać dokumentację pacjentowi zawsze gdy tego zażąda.

  Sprawdź przykładową ofertę: odszkodowania za błędy medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × trzy =